Renditingimused

LEPING

Sõlmitav rendileping sõlmitakse rendilevõtja ja rendifirma vahel, kus lepingu objektiks on rendisõiduk, mida renditakse Rendilevõtjale.

Rendilepingu sõlmija peab vastama järgmistele tingimustele, vanus 21.a ning peab omama  mitte algaja juhitunnistust.  Samuti tuleb esitada enne rendilepingu allkirjastamist juhiluba.
(Rendilevõtja peab tõestama Rendileandjale, et juhiluba on kehtiv vastavalt Rendileandja sätestatud nõuetele, vastasel juhul on Rendileandjal õigus kinnipidada renditulu, kuid ei ole kohustatud sõidukit välja rentima.
Sõlmitav rendileping koosneb kahest poolest ning väljaandmis-vastuvõtmis aktist, rendilevõtja kinnitab allkirjaga, et on tutvunud lepingu dokumentidega.

RENDIHINNAD

Rendihinnad sisaldavad:

Eesti piires piiramatu läbisõit.
Korralist sõiduki hooldust.
Liiklus- ning kaskokindlustust.
24 tundi autoabi teenust.

Rendihind ei sisalda :

Kütust.
Klaasipesuvedelik (Välja rentides on paak alati täis)
Autopesu (Auto välja rentides seest ja väljast puhas)

RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:

Päev = 24 tundi
Nädal = 7 päeva
Kuu = 30 päeva

RENTNIK ON KOHUSTATUD

Kinni pidama kehtivatest liikluseeskirjadest ja sõiduki valmistajatehase poolt määratud instruktsioonidest.

Hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult.

Rendilevõtja on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.

Hüvitama Rendileandja sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

Õnnetusjuhtumi korral on Rendilevõtja kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rendilevõtja hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rendilevõtja Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest.

Tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendileandjal on õigus Rendilevõtjalt sisse nõuda sellised kulud ka juhul, kui nende olemasolu ilmneb pärast Rendiperioodi.

Rendilevõtja on kohustatud koheselt teavitama Rendileandjat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendileandja vara. Samuti on Rendilevõtja kohustatud eelpool toodud juhtudel viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust. Lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast. Juhul kui Rendilevõtja ei toimi vastavalt, siis vastutab ta Rendileandjale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

Rendilevõtja on kohustatud tooma sõiduki tagasi sellises olukorras nagu Talle see sai väljastatud. Pesemata sõiduki puhul on Rendileandjal õigus nõuda vastavad kulud selle läbiviimiseks visuaalsel teel kontrollides, lisaks teenustasu.

Broneeringu tühistamine

Autorenditeenuste suhtes ei kehti ELi üldised reeglid, mille kohaselt oleks teil 14 päeva aega tehingust taganeda.

Siiski pakume teile võimalust lepingust taganeda tingimusel, et taganemisavalduse esitamisest kuni broneeringuperioodi alguseni on jäänud rohkem kui 14 päeva. Selleks tuleb teil saata vastavasisuline avaldus e-mailile info@parnuatuorent.ee. Raha tagastame samale kontole, millelt broneerimise eest maksti taganemisavalduse saatmisele järgneva 7 päeva jooksul.